Papperslösa har också rättigheter.

Blir du diskriminerad eller trakasserad på jobbet? Jobbar du för 20 kronor i timmen? Jobbar du utan rast? Får du din lön i tid?

Arbetsmarknadens regler gäller alla, även den som saknar uppehålls- eller arbetstillstånd. I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa personer som saknar arbetstillstånd. Det är heller inte tillåtet för personer utan arbetstillstånd att arbeta. En del asylsökande har rätt att arbeta utan arbetstillstånd. Att det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd, och olagligt för dem att arbeta, innebär dock inte att den som arbetar utan arbetstillstånd saknar rättigheter. Arbetsmarknadens regler ska alltid följas, även av dem som anställer papperslösa.

Vem är papperslös?

Papperslösa är ett samlingsnamn för personer som lever i Sverige utan uppehållstillstånd. En del är asylsökande som fått avslag på sina asylhandlingar men ändå stannat kvar, ofta för att de inte har möjlighet att återvända till sina hemländer. Andra personer har kommit till Sverige av andra skäl, till exempel för att arbeta, men har aldrig haft eller har inte längre rätt att vistas i landet. Asylsökande vars ärenden  inte avgjorts, EU-medborgare som arbetar eller studerar och arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU som har arbetstillstånd är inte papperslösa, så länge de har tillstånd att vara i Sverige. 

Arbetstid

Arbetstidslagens regler om längsta arbetstid och rätt till rast och vila gäller alla arbetstagare – även papperslösa.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att se till så att alla anställda har en dräglig arbetsmiljö.

Lag och kollektivavtal – Dina rättigheter

Diskriminering och trakasserier – även papperslösa har laglig rätt att slippa diskriminering och trakasserier. Sexuella trakasserier är aldrig tillåtna.

Lön

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön. Istället bestäms löner i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. Alla har rätt att få utlovad lön betald i tid.

Kollektivavtal

Om en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att ge alla arbetstagare den lön och de rättigheter som finns i avtalet – även papperslösa. Du kan få högre lön och bättre villkor än kollektivavtalet, men aldrig sämre.

Fackets roll

I Sverige är det i första hand facket och inte myndigheterna som ser till så att arbetsmarknadens lagar och avtal följs. Det är därför bättre att kontakta facket än myndigheterna om det uppstår problem på jobbet.

Se filmer på olika språk!

Fackligt Center För Papperslösa har producerat en rad filmer på olika språk och med olika röster men med samma innehåll.

Hör av dig för att få hjälp!

Du kan ringa till oss mellan 09.00 och 17.00 (måndag-fredag)